ในประเทศ

‘ดร.ชนะ ภูมี’ นั่งนายก TCMA อีกสมัยสานต่อภารกิจ นำอุตสาหกรรมซีเมนต์มุ่งสู่ Net Zero 2050 พร้อมยกระดับเชื่อมโยงความร่วมมือทุนสีเขียวจากนานาชาติ

‘ดร.ชนะ ภูมี’ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันท์ นั่งนายกสมาคมอุตสาหกรรม-ปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA อีกสมัย เดินหน้าสานต่อภารกิจ นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผนึกกำลังทุกภาคส่วนมุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ‘TCMA Synergizing the Actions toward Net Zero 2050’ ครอบคลุมการพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำชนิดใหม่ ขยายผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงสร้างระบบนิเวศจัดการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (Waste) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) และนำนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซีเมนต์เปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) พร้อมยกระดับสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศดึงดูด Green Funds รับมือเมกะเทรนด์เศรษฐกิจสีเขียว ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า “ขอขอบคุณสมาชิก TCMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย ที่ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นายก TCMA อีกสมัยหนึ่ง โดยการทำงานในระยะต่อไป จะมีความเข้มข้นมากขึ้น ในการสานต่อภารกิจสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete ให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง เน้นผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและวิจัยปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำชนิดใหม่ๆ ต่อเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นปูนซีเมนต์โครงสร้างหลัก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 2) การเร่งขยายผลการทำเหมืองให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามนโยบายภาครัฐ อนาคตเป็นแหล่งน้ำและจุดเรียนรู้สำหรับชุมชน 3) การเชื่อมโยงสร้างระบบนิเวศ และนำจุดแข็งของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มาช่วยจัดการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (Waste) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) รวมทั้งเพิ่มอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ คือ 4) การนำนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซีเมนต์เปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) นอกจากนี้ TCMA มุ่งยกระดับเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศมาเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสดึงดูดแหล่งทุน Green Funds มาสู่ประเทศไทย”

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด ที่มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Infrastructure of the Country Development) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Becoming Environmental Friendly Industry) ดำเนินอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Committed to Social Responsibility Engagement) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Leading towards Sustainable Development) TCMA ประสานการทำงานกับภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ TCMA เป็นสมาชิกของ Global Cement and Concrete Association (GCCA) สภาผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Cement Manufacturers: AFCM) และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย