ในประเทศ

สภาฯจับมือ สสส.ปลุก “ขรก.สภาฯ-นักข่าว” ออกกำลังกายบรรเทาความเครียดหลังทำงานหนัก

สภาฯจับมือ สสส.ปลุก “ขรก.สภาฯ-นักข่าว” ออกกำลังกายบรรเทาความเครียดหลังทำงานหนักตลอดสมัยประชุมสภาฯ มุ่งหวังให้ความรู้ความเข้าใจ รู้แนวทางปฏิบัติป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากความเครียดและโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว สู่เป้าหมายการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่รัฐสภา วันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกและเสริมสร้างความผูกพันของสำนักพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ “ออกกำลังกาย สลายซึมเศร้าบรรเทาความเครียด” โดยนางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย.นายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักพัฒนาบุคลากร น.ส.บุษดี พนมภู ผู้จัดการโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิทยากร นายเตชิต เลิศเอนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรออกกำลังกายเครือข่ายคนไทยไร้พุง บรรยายในหัวข้อ “พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าและการแก้ไขในเบื้องต้น” และ “ครูติ๊ก” นางจิราพร ประจันนวล ครูแอโรบิก คาร์ดิโอ เวนเทรนนิ่ง นำออกออกกำลังกายฯ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีเปิดห้อง “Fulfill เติมเต็มความสุข” เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน

นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอขอบคุณสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สสส.ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะบริบทการทำงานของข้าราชการในรัฐสภาที่มีการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง การนั่งประชุมเป็นเวลานานๆ ปฏิบัติหน้าที่ในท่าทางเดิมๆซ้ำๆ ส่งผลให้หลายคนมีภาวะเครียดและซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการออกกำลังกาย หรือการขยับร่างกายระหว่างวันเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดอาการทางจิตได้หลายอาการ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือซึมเศร้า ช่วยเพิ่มระดับของสารเคมีในสมอง หรือสารสื่อประสาทที่ปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น หลับลึกขึ้น ลดฮอร์โมนความเครียด และมีผลให้จิตใจสงบขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ในการป้องกัน และได้รับคำแนะนำท่าออกกำลังกายง่ายๆเพื่อช่วยคลายความเครียด โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ข้าราชการรัฐสภาตลอดจนสื่อมวลชน ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากความเครียดและภาวะซึมเศร้า ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

“หวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และวิธีหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับปัญหาอันตรายจากความเครียดและโรคซึมเศร้า ด้วยการแบ่งเวลาในการออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวย้ำ