ในประเทศ

รองประธานสภาฯ รับเป็นเจ้าภาพตั้ง คกก.กำกับติดตามอุบัติเหตุทางถนน คาดมีผลก่อนฉลองปีใหม่ 67

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ตนเห็นชอบข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนผ่านกลไกรัฐบาล ในการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อกำกับติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรัฐสภาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเจ้าภาพหลัก ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับชาติ โดยตนได้นัดหารือร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีในวันที่ 23 พ.ย. เพื่อจัดทำข้อมูลก่อนเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการให้ทันภายในเดือนสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถกำหนดแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ทันในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

 “ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีผู้เสียชีวิตถึง 2 หมื่นคน/ปี ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องทำหน้าที่กำกับติดตามอย่างเข้มข้น ทั้งประเด็นการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกที่ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร รวมไปถึงการปรับโครงสร้างทางถนนของประเทศ เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันถนนของไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 3 ดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้” นายพิเชษฐ์ กล่าว

นายวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ (WHO expert advisory panel on injury and violence prevention and control) กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยได้ขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน จึงมีข้อเสนอความเห็นเชิงนโยบายต่อสมาชิกรัฐสภา ดังนี้ 1. พิจารณาวางกลไกของรัฐสภา จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และเสนอความก้าวหน้าทุก 3 เดือน ซึ่งข้อเสนอนี้ทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ได้กำหนดหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที 2.  เสนอให้มีระบบโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจน และพิจารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร3. เสนอให้ถอดพ.ร.บ. 5 ฉบับ ออกจากแนบท้าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ลดผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  4.  พิจารณาอย่างรอบด้านต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มแล้วขับขี่ 5. ผลักดัน 4 มาตรการที่ได้ผลดีผ่านกลไกรัฐสภา ให้การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในไทยลดลงได้ตามเป้าหมายแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5