กิจกรรม-ภาพสังคม

โครงการสำนักงานฌกส.พบปะสมาชิก

นายดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กรมอนามัยและสมาชิกฌกส. กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมประชุมโครงการสำนักงานฌกส.พบปะสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ฌกส. แนวโน้มในอนาคต และปัจจัยที่มีผลต่อเงินสงเคราะห์ของ ฌกส. โดยมีนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค นายวิศิษฏ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และนายประกอบ วงศ์ผลวัต ผู้อำนวยการสำนักงาน ฌกส.ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 7 กรมควบคุมโรค