สังคม-CSR

BAM มอบทุนการศึกษาปีที่ 13

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 15 โรงเรียน จำนวน 75 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาสาขาด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิต / นักศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ทั่วประเทศ จำนวน 1,045 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคาร BAM สำนักงานใหญ่