กิจกรรม-ภาพสังคมสังคม-CSR

S&P มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท แด่โรงพยาบาลศิริราช   

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ  คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร  คุณกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท แด่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และรศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ /ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้