แม็คโคร ร่วมมือภาครัฐและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย นำทีมพนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึงพื้นที่น้ำท่วม

“แม็คโคร” ย้ำจุดยืนคนไทยไม่ทิ้งกัน ระดมทีมพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐตั้ง “โรงครัว” แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยใน จ.ระยอง ส่วนจังหวัดภาคกลาง อยุธยา อ่างทอง และสระบุรี ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบของใช้จำเป็น และน้ำดื่ม ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในทุกจังหวัด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจเคียงข้างชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อเกิดอุทกภัยรุนแรงจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ จึงระดมพนักงานจิตอาสา ผนึกกำลังกับหลายหน่วยงาน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็น แม็คโคร ระยอง ที่เปิดพื้นที่ในสาขาเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลักของจังหวัด โดยได้ทำงานร่วมกับ สภากาชาดไทย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก และกองทัพเรือ เปิดพื้นที่ทำโรงครัวและร่วมลงพื้นที่ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม-สิ่งของจำเป็น  รวมถึงสนับสนุนพื้นที่จอดรถให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน 

ซึ่งจากรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,123 ครัวเรือน จาก 6 อำเภอ รวม 9 ตำบล 25 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ประสบภัยจังหวัดภาคกลาง แม็คโครได้ส่งมอบน้ำดื่ม ให้แก่ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัด อยุธยา อ่างทอง และสระบุรี ที่มีผู้ประสบภัยเกือบ 30,000 ครัวเรือน

ไม่เพียงเท่านั้น แม็คโคร ยังได้ร่วมมือ กับกรมการค้าภายใน จัดเตรียมสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัย ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน รวมถึงการดูแลลูกค้ากลุ่มผูประกอบการรายย่อย โชห่วย และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ให้ฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว