สื่อสาร-ไอที

AIS คว้า2 รางวัลใหญ่ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นระดับชาติและระดับโลก

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คว้า2 รางวัลใหญ่อันทรงเกียรติระดับชาติและระดับโลก “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563″ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA และ “รางวัล Thailand MIKE Award ประจำปี 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้ (ระดับโกลด์)”สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “การได้รับรางวัลด้านความสำเร็จในการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้จาก NIA และ Thailand MIKE Award ประจำปีนี้ ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและถือเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับการบริหารจัดการองค์กรพร้อมสร้างคุณค่าในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ผ่านมา เราได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรพร้อมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้พร้อมรับกระแสดิสรัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มชัดเจนขึ้นด้วยการจัดตั้งทีม Novel Engine Execution Team (NEXT) ในเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่กระตุ้นให้พนักงานมีรากฐานความคิดแบบ “นวัตกร” และมีส่วนร่วมในการนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ในการสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตทางนวัตกรรม ทั้งในเชิงพาณิชย์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมในทุกมิติ นอกจากนี้เรายังเน้นการทำงานด้วยหลักการนวัตกรรมแบบเปิด หรือ Open Innovation โดยร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ACADEMY FOR THAIs by AIS Academy,AIS PLAYGROUND UNIVERSITY, AIS IoT Alliance Program (AIAP), AIS Young Digital Talent (AYDT) ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมได้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลิตผลจากนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์โลกอนาคต พร้อมกันนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยอาสาเป็นแกนกลางในการผลักดันให้นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจริง ผ่านโครงการ “JUMP Thailand 2021”การแข่งขันระดมสมองในรูปแบบแฮกกาธอน(Hackathon) ชวนคนไทยมาร่วมแรงคิด สร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ของประเทศสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://jumpthailand.earth และเราพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน”

สำหรับ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จาก NIAพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น โดยมีการพิจารณาจากการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม

2.ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ

3.ด้านบุคลากร

4.ด้านองค์ความรู้

5.ด้านวัฒนธรรมองค์กร

6.ด้านกระบวนการนวัตกรรม

7.ด้านผลผลิตจากนวัตกรรม

8.ด้านทรัพยากร

ส่วนรางวัล Thailand MIKE Award ประจำปี 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้ (ระดับโกลด์)มีหลักเกณฑ์การประเมินสองส่วน คือ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย และปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ ประกอบด้วย

1.การบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ในองค์กรที่ดี เสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม โดยนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด

2.การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอก และการเชื่อมต่อการแบ่งปันความรู้

3.การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง

4.การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม

5.การลงทุนและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชั่นที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า

6.การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำหรับการ สร้างความรู้

7.การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / ประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้