ธุรกิจ-ตลาดประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

ปั้น SME ไทย สู่แบรนด์ BCG Heroes เพิ่มขีดความสามารถ สร้างจุดแข็ง รุกตลาดโลกตอบรับเทรนด์การค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

BCG ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นโยบายรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว และยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การทำงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดไว้สำหรับปี 2565 เพราะเรื่องนี้เป็นเมกะเทรนด์ของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ถ้าไทยช้า หรือปรับตัวไม่ทัน อาจตกขบวนได้

ทั้งนี้ตลาดโลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยบางประเทศได้นำประเด็นนี้มากำหนดเป็นนโยบายและกฎระเบียบทางการค้า จนอาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการและ SME ไทย จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อการแข่งขันในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการแสวงหาวัตถุดิบที่ไม่ทำลายธรรมชาติ กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ดังนั้นภาครัฐจึงมีแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยโมเดล ‘BCG : Bio Circular Green Economy’ หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว.

ศึกษา การปั้น SME ไทย สู่แบรนด์ BCG Heroes เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ได้ที่  https://www.bangkokbanksme.com/en/6inter-bcg-heroes-build-strength