กรมการข้าว สนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้าวิจัยโดรนเพื่อการเกษตร ช่วยยกระดับการทำนา

นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว จึงได้มีการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อรองรับเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ หรือเกษตรอัจฉริยะเพื่อทำเกษตรแม่นยำ โดยหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ดำเนินการ คือ การศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสำรวจ การจัดการด้านอารักขาข้าว รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

ด้าน นางสุกัญญา อรัญมิตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตรของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้เน้นการวิจัยใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรกเป็นการประยุกต์ใช้ในเรื่องของ โดรนสำรวจเพื่อที่จะประเมินความเสียหายจากต้นข้าวที่เกิดจากศัตรูข้าว เข้าทำลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนห่อใบข้าว ซึ่งลักษณะการทำงานจะใช้โดรนถ่ายภาพ หรือโดรนถ่ายวิดิโอ ข้อดีก็คือ จะเห็นภาพในมุมกว้าง สามารถประเมินลักษณะการทำลายได้ ก็จะลดระยะเวลาในเรื่องการสุ่มสำรวจ ด้านที่ 2 การประยุกต์ใช้โดรนพ่นสารเคมี ซึ่งในส่วนของกรมการข้าวจะเป็นการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพของสารเคมีต่อการควบคุมศัตรูข้าวโดยการใช้โดรนพ่นสาร ในเบื้องต้น จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารควบคุมเพลี้ยไฟจากโดรนพ่นสารพบว่า มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้คนพ่นสาร นอกจากนั้นยังได้ศึกษาในเรื่องของผลกระทบจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวต่อความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติที่อยู่ในนาข้าว รวมไปถึงจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ และเรายังได้ศึกษาในเรื่องความเป็นพิษของสารเคมีต่อต้นข้าว จากการใช้โดรนพ่นสาร

“สำหรับ ด้านที่ 3  เป็นเรื่องของการศึกษาการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกข้าว ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ การใช้โดรนเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้โดรนเพื่อการพ่นปุ๋ยในนาข้าว โดยพบว่า การใช้โดรน สำหรับเป็นเครื่องมือในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งหนึ่งโดรนจะบรรจุได้ 10 กิโลกรัมต่อครั้ง ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ โดรนจะใช้เวลาในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงแค่ 5 นาที ในส่วนการใช้โดรนเพื่อการหว่านปุ๋ย ครั้งหนึ่งโดรนจะบรรจุในการหว่านปุ๋ยในอัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อครั้ง ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร่จะใช้โดรนในการหว่านปุ๋ยเพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้น” นางสุกัญญา กล่าวในที่สุด  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *