การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น TWZ ไฟเขียวแผนระดมทุน 826 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการระดมทุนด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,964.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 496.44 ล้านบาท รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 330 ล้านบาท รวมมูลค่าระดมทุน 826.44 ล้านบาท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W6 และ TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ TWZ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้เงินกู้ รวมถึงนำไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่คาดว่า จะทำรายได้ราว 500 ล้านบาทในปีหน้า รวมถึงธุรกิจกัญชง หลังจากที่บริษัทฯ ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างบริษัท เอเอไบโอ จำกัด เพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้กับ TWZ ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว